REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO

 

WWW.PACK2YOU.PL

 

§ 1

POSTANOWIENIA
OGÓLNE

1.       Sklep www.pack2you.pl działa na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.

2.       Regulamin określa warunki zawierania i
rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a
także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.pack2you.pl,
zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o
świadczenie usług drogą elektroniczną.

3.       Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności
zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.pack2you.pl zobowiązany
jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

4.1.    Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z
dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

4.2.    Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
(Dz. U. 2014 poz. 827),

4.3.    Ustawy o
pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016
r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),

4.4.    Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.
U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

DEFINICJE
ZAWARTE W REGULAMINIE

1.       FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.pack2you.pl
umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.

2.       FORMULARZ REJESTRACJI
– formularz dostępny na stronie internetowej www.pack2you.pl umożliwiający
utworzenie Konta.

3.       FORMULARZ ZAMÓWIENIA
– formularz dostępny na stronie internetowej www.pack2you.pl umożliwiający
złożenie Zamówienia.

4.       KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł
Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5.       KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.

6.       KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz
hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym
gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

7.       PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa,
będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8.       REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

9.       SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod
adresem www.pack2you.pl.

10.   SPRZEDAWCAUSŁUGODAWCA
 PACK2YOU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000845121, kapitał zakładowy: 45.000 zł, miejsce
wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Karola Libelta 1A/2,
61-706 Poznań, NIP: 7831819628, REGON: 386246130, adres poczty elektronicznej
(e-mail): bok@pack2you.pl, numer
telefonu: 
601397916

11.   SYSTEM
OPINII –
 Usługa Elektroniczna
udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii
dotyczących Produktów.

12.   UMOWA SPRZEDAŻY
– Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu.

13.   USŁUGA ELEKTRONICZNA
– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy
za pośrednictwem Sklepu.

14.   USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

15.   ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę
zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§ 3

INFORMACJE
DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1.       Sklep www.pack2you.pl prowadzi sprzedaż detaliczną
oraz hurtową Produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2.       Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne
od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.       Informacje znajdujące się na stronach
internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient,
składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach
podanych w jego opisie.

4.       Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej
Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w
tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

5.       Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest
wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie
niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do
poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

6.       Zamówienia można składać:

6.1   poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza
Zamówień (Sklep www.pack2you.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,

6.2   za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@pack2you.pl

7.       W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma
obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

8.       Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez
Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w
czasie składania Zamówienia.

9.       Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają
limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności
ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

10.   Warunki realizacji usługi w postaci wydruku:

10.1.  Sprzedawca nie odpowiada
za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych
przez Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z
prawem lub naruszające normy obyczajowe, Sprzedawca ma prawo odmówić jego
realizacji.

10.2.  Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w
treści projektu graficznego.

 

§ 4

ZAWARCIE
UMOWY SPRZEDAŻY

1.       Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest
wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę
sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8 Regulaminu.

2.       Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza
jego otrzymanie.

3.       Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa
w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości
e-mail. 

4.       Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:

4.1.    potwierdzenie wszystkich istotnych elementów
Zamówienia,

4.2.    formularz odstąpienia od umowy,

4.3.    niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie
do odstąpienia od umowy.

5.       Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości
e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa
Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

6.       Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem
zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do Produktu.

 

§ 5

SPOSOBY
PŁATNOŚCI

1.       Sprzedawca udostępnia płatność za pośrednictwem
elektronicznych serwisów płatności (PayNow).

2.       W przypadku płatności za pośrednictwem
elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem
realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie
płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych
polskich banków.

3.       Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny
z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba
że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

4.       Produkt zostanie wysłany dopiero po jego
opłaceniu.

 

§ 6

KOSZT,
TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

1.       Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są
ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru
sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2.       Na termin dostawy Produktu składa się czas
kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

2.1.    Czas kompletowania Produktów wynosi od 14 do 21 dni
roboczych od momentu zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu
Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy.

2.2.    Dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome
przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2
dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni
robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

3.       Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie
na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

§ 7

REKLAMACJA
PRODUKTU

1.       Reklamacja
z tytułu rękojmi.

1.1.    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy
wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10
Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w
ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze
zm.).

1.2.    Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz
zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: bok@pack2you.pl lub pisemnie na adres: ul. Karola
Libelta 1A/2, 61-706 Poznań

1.3.    W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub
elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia
nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i
przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

1.4.    Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go
dostarczyć na adres: ul. Karola Libelta 1A/2, 61-706 Poznań

1.5.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

1.6.    W przypadku reklamacji Klienta będącego
Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie
reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej
uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem
lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Sprzedawca pokrywa koszty
odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

1.7.    Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na
papierze lub innym trwałym nośniku.

 

§ 8

PRAWO
ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.       Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie
Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę
na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne
oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego
przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2.       W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest
uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu
mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej
przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od
dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam
odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego
upływem.

3.       W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy
dokonać zwrotu Produktu na adres:
ul. Karola Libelta 1A/2, 61-706 Poznań

4.       Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10
Regulaminu, ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot, o którym
mowa w § 10 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko
w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

5.       Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego
paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego
dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument,
chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wyraźnie
zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi
kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi
niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez
Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

6.       Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10
Regulaminu, wybrali sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im,
poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.

7.       Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam
odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu,
może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili
otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o
którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jej odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.       Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10
Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego
paragrafu, ponoszą jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

9.       Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub
podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się od
dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, objął
Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

10.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość
nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu, w
wypadku Umowy Sprzedaży:

10.1  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb,

10.2  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz
dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

10.3  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które
po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

10.4  w której przedmiotem świadczenia jest usługa,
jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni
usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci
prawo odstąpienia od umowy.

11.   Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje
zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą
stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

§ 9

POSTANOWIENIA
DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

1.       W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia
dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o
prawach konsumenta, o której mowa w § 10 Regulaminu
.

2.       Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy
Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych
od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może
nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego
Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3.       Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do
Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w
tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez
względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy
Sprzedaży.

4.       Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na
Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu
przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za
utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu
do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie
przesyłki.

5.       W przypadku wysłania Produktu do Klienta za
pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać
przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli
stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu,
obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia
odpowiedzialności przewoźnika.

6.       Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie
Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn
poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o
wypowiedzeniu.

 

§ 10

POSTANOWIENIA
DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

(obowiązujące
od 1 stycznia 2021 r.)

1.      
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy
paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą
o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą,
nie ma charakteru zawodowego.

2.      
Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1
niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:

2.1.    niedozwolonych
postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,

2.2.    odpowiedzialności z
tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z § 7 Regulaminu,

2.3.    prawa odstąpienie od
umowy zawartej na odległość, zgodnie z § 8 Regulaminu.

3.      
Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci
uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży,
którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany
na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów
Polskiej Klasyfikacji Działalności.

4.      
Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci
ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników
praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

 

§ 11

RODZAJ I
ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.       Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu
korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

1.1.    zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

1.2.    prowadzenie Konta w Sklepie,

1.3.    System Opinii.

2.       Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców
w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3.       Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie
internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część
Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 12

WARUNKI
ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.      
Świadczenie
Usług Elektronicznych określonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę
jest nieodpłatne.

2.       Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

2.1.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej
na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony
i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego
składania przez Usługobiorcę.

2.2.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej
polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

2.3.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej
polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i
ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z
tej Usługi przez Usługobiorcę.

3.       Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z
systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.1.   
komputer (lub
urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

3.2.   
dostęp do
poczty elektronicznej,

3.3.   
przeglądarka internetowa,

3.4.   
włączenie w
przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4.       Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze
Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze
poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5.       Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania
danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6.       Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści
o charakterze bezprawnym.

 

§ 13

REKLAMACJE
ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.       Reklamacje związane ze świadczeniem Usług
Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@pack2you.pl.

2.       W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak
najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w
szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez
Usługodawcę.

3.       Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę
następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu
zgłoszenia.

4.       Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest
wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w
inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

§ 14

WARUNKI
ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.       Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi
Elektronicznej:

1.1.    Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi
Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta).

1.2.    Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem
natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego
oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@pack2you.pl

1.3.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie
Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy
Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o
charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania
naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po
upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres
wypowiedzenia).

1.4.    Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku
prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2.       Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o
świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

§ 15

WŁASNOŚĆ
INTELEKTUALNA

1.       Wszystkie treści zamieszczone na stronie
internetowej pod adresem www.pack2you.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej
i są własnością PACK2YOU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Karola
Libelta 1A/2, 61-706 Poznań, NIP: 7831819628, REGON: 386246130
. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za
szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek
zawartości strony www.pack2you.pl, bez zgody Usługodawcy.

2.       Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez
wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających
się na treść oraz zawartość strony www.pack2you.pl stanowi naruszenie prawa
autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością
cywilnoprawną oraz karną.

 

§ 16

POSTANOWIENIA
KOŃCOWE

1.       Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie
z prawem polskim.

2.       W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części
Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu
Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3.       Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między
Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze
negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby
niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez
właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

4.       Sądowe rozstrzyganie sporów:

4.1.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a
Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o
którym mowa w §10 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z
przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U.
Nr 43, poz. 296 ze zm.).

4.2.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a
Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w §9
Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Usługodawcy.

5.       Klient będący Konsumentem ma również prawo do
skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności
poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie
mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można
pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223).
Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich
Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej:
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać
także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego jest bezpłatne.

6.       Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu
może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR
(Online Dispute Resolution), dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 VI. Materiały do druku

 

Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów
przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści
niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Drukarnia ma prawo odmówić
jego realizacji.

 

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się
w treści projektu graficznego.

 

Materiały, które Drukarnia otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji
opublikowanych na Portalu.
6.4. Aby ograniczyć ewentualne błędy, które mogą powstać w trakcie pracy z
plikami graficznymi, Drukarnia bezpłatnie udostępnia na stronie narzędzia i
aplikacje umożliwiające sprawdzenie poprawności przygotowania pliku do druku. W
przypadku niezgodności danych przesłanych przez Klienta z instrukcją
umieszczoną na Portalu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, co
jest jednoznaczne z warunkową lub negatywną weryfikacją plików graficznych.
6.5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików
błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe
zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego
pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.
6.6. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień
wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych.
6.7. Dane przesyłane do Drukarni archiwizowane są bezterminowo. Wyjątek
stanowią pliki graficzne Klientów dodane do zamówień do 15.03.2014 r., które
usuwane są po 6 miesiącach od ich ostatniego wykorzystania w Zleceniu. Pliki
dodane do zamówień po 15.03.2014 będą usuwane z systemu już po 2 miesiącach od
ich ostatniego wykorzystania.